36.4 C
Ellinikó
19/07/2024
elliniko-argiroupoli.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ/ΜΙΑΣ (1) ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους/όσες ασκούμενους/νες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, να υποβάλλουν την αίτησή τους, για την κάλυψη μίας (1) θέσης, σύμφωνα με την παρ. Β.

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΩΡΑΡΙΟ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

– Το χρονικό διάστημα της άσκησης του ενός/μίας (1) ασκούμενου/ης δικηγόρου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4745/2020.

– Η μηνιαία αποζημίωσή του/της ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

– Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησής του/της, ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου, είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου.

– Στο τέλος της άσκησης θα χορηγηθεί στον/στην ασκούμενο/νη σχετική βεβαίωση από το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά σαρωμένες (σκαναρισμένες) στο email: protokollo@elliniko-argyroupoli.gr, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.elliniko-argyroupoli.gr), και συγκεκριμένα από την ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2023 έως και την ΚΥΡΙΑΚΗ 03/12/2023, αναγράφοντας στο θέμα «Αίτηση – Πρόσκληση ασκούμενων δικηγόρων και ονοματεπώνυμο υποψηφίου».

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, είτε με φυσική είτε με ψηφιακή υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας, ήτοι ΚΥΡΙΑΚΗ 03/12/2023 και ώρα 23:59΄.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αίτηση μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης (https://www.elliniko-argyroupoli.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή:

Κεντρική Σελίδα  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ/ΜΙΑΣ (1) ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι/νες δηλώνουν και επισυνάπτουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ.),

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου/νης (επισυνάπτεται επίσημο έγγραφο Δ.Σ.Α.),
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 655e0391ec7923460a90690f στις 23/11/23 09:03

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και

δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (επισυνάπτεται).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν από τον Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης (Φ.Υ.Π.Α.)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Στην εκπομπή “Πρωινή Ζώνη” του action 24 ρεπορτάζ με αφορμή τα εγκαίνια της νέας πλατείας Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Bράβευση του Δήμου Ηλιούπολης στα «Awards Training 2023 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου – Στις 21/12 πιστώνεται το επίδομα προσωπικής διαφοράς

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ